Tandlægerne ØstbirkPrivatlivs- og cookiepolitik


Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Tandlægerne Østbirk, Storegade 7, 8752 Østbirk, CVR: 37634026 er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger kan du gøre det på: 7578 1838.


Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: CPR nr., navn, adresse, telefonnummer, e-mail, øvrige journalnotater, røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger, oplysninger om din tidligere tandlæge.

Om nødvendigt for behandlingen slår vi dig op i FMK, hvor vi kan se oplysninger om eventuel recept medicin du er visiteret til at få. Klinikkens retsgrundlag til behandling af personoplysninger om patienter skal findes i sundhedsloven.


Derudover indsamles kontaktoplysninger på diverse leverandører og samarbejdspartnere i klinikkens interesse, med det formål at kommunikere og afregne.


Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.


Privatlivspolitik ifm. rekruttering
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet. Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i [6] måneder, hvorefter det slettes.


Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end [6] måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.


Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Formål

Oplysningerne indsamlet i forbindelse med behandling på klinikken bruges til at udføre den korrekte behandling af dig og føre den lovpligtige patient journal.

Oplysningerne indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger.


Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.


Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørge vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på at data ikke er korrekt opdatere vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.


Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Oplysninger om patienter opbevares jvf. journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen


Klinikken videregiver i nogle tilfælde oplysninger om patienter til kommunen til formål for behandling og ansøgning om tilskud til behandlinger.


I visse tilfælde vil vores underleverandører sende dine personoplysninger til Kina med det formål at procedurer teknik. Det sikres at disse underleverandører har de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre sikker behandling af personoplysninger. Øvrige modtagere af personoplysninger befinder sig i Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.


Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Før vi videregiver din journal til en anden tandlæge, beder vi dig om samtykke hertil.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.


Dette websted ejes af Tandlægerne Østbirk ved Tandlæge Iben Schmidt ApS, CVR-nr. 37634026, Bredgade 56, 7160 Tørring.